బాల స్వేచ్ఛ ప్రాజెక్టు - కంప్యూటర్ ఆధారిత విద్యలో ఒక కొత్త ఒరవడి

Speakers: Srichith@reddy25 & satya jonnakuti

Language: Telugu

Track: Internationalization, Localization and Accessibility

Type: Long talk (45 minutes)

Room: Talks 2

Time: Aug 24 (Tue): 13:00

Duration: 0:45

ప్రజా పాఠశాలలో డెబియన్ సాయంతో కంప్యూటర్ ఆధారిత విద్యతో డిజిటల్ అసమానతలను తొలగించడానికి చేసిన ప్రయత్నాల గురించి తెలుసుకుందాము.

URLs