ಟರ್ಮಿನಲ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿನೋದ

Speaker: Kulkarni Vijay Pavan Dattu Rao

Language: Kannada

Track: Other

Type: Short talk (20 minutes)

Room: Talks 2

Time: Aug 26 (Thu): 14:00

Duration: 0:45

ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೋಜು ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

URLs